Bezpieczny podpis elektroniczny      Odnowienie certyfikatu na nowej karcie

      Certyfikat ważny 1 rok     145 zł  +  23% VAT
      Certyfikat ważny 2 lata    165 zł  +  23% VAT
      Certyfikat ważny 3 lata    280 zł  +  23% VAT
      Certyfikat ważny 4 lata    425 zł  +  23% VAT
      Certyfikat ważny 5 lat      550 zł  +  23% VAT      Zestaw CenCert bez czytnika

      Certyfikat ważny 1 rok    198 zł  +  23% VAT
      Certyfikat ważny 2 lata    235 zł  +  23% VAT
      Certyfikat ważny 3 lata    335 zł  +  23% VAT
      Certyfikat ważny 4 lata    520 zł  +  23% VAT
      Certyfikat ważny 5 lat      710 zł  +  23% VAT

      Zestaw CenCert Standard

      Certyfikat ważny 1 rok    238 zł  +  23% VAT
      Certyfikat ważny 2 lata    275 zł  +  23% VAT
      Certyfikat ważny 3 lata    375 zł  +  23% VAT
      Certyfikat ważny 4 lata    560 zł  +  23% VAT
      Certyfikat ważny 5 lat      750 zł  +  23% VAT

      Zestaw CenCert z tokenem

      Certyfikat ważny 1 rok    248 zł  +  23% VAT
      Certyfikat ważny 2 lata    285 zł  +  23% VAT
      Certyfikat ważny 3 lata    385 zł  +  23% VAT
      Certyfikat ważny 4 lata    570 zł  +  23% VAT
      Certyfikat ważny 5 lat      760 zł  +  23% VAT

Cencert
Cencert

Dokumenty potrzebne do wystawienia certyfikatu

Certyfikat "uniwersalny", zawierający tylko dane osobowe Subskrybenta

Potrzebne dokumenty:
Ważny dowód osobisty lub paszport.
Oryginał dokumentu nadania numeru NIP - tylko w przypadku gdy certyfikat ma zawierać numer NIP (jeśli certyfikat ma zawierać numer PESEL, dodatkowy dokument nie jest potrzebny).

Certyfikat zawierający dane osobowe Subskrybenta oraz dodatkowo dane firmy/instytucji

Oprócz dokumentów jak dla certyfikatu "uniwersalnego", trzeba przedstawić następujące dokumenty firmy/instytucji:
Dokument określający podstawę prawną funkcjonowania firmy/instytucji: odpis z KRS, EWD, Statut instytucji itd. - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentacji
Upoważnienie (oryginał) dla konkretnego Subskrybenta do otrzymania certyfikatu z nazwą firmy/instytucji, zawierające także informację o relacji Subskrybenta i firmy/instytucji (czy Subskrybent występuje "we własnym imieniu", "jako przedstawiciel innej osoby fizycznej, osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej", "w charakterze członka organu albo organu osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej", czy "jako organ władzy publicznej"), podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji firmy/instytucji lub upoważnione na podstawie pełnomocnictwa.
Jeśli w pkt. 2. posłużono się pełnomocnictwem - pełnomocnictwo (oryginał), na podstawie którego osoba upoważniona może podpisywać upoważnienia, o których mowa w pkt. 2.